Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja

31 gru 2019

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Termin naboru wniosków

od 31 stycznia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowanie jednego, najwyżej ocenionego projektu.

Pierwsza runda naboru:

od 31 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi 13 700 000,00
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Maksymalna wartość dofinansowania projektu jest wynosi 13 700 000,00

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o modelową informację stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.doradztwo@men.gov.pl

Regulamin

Aktualizacja regulaminu konkursu – 28.02.2020

Regulamin Multimedia dla doradztwa II 30.01.2020 aktualizacja

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2019 r.

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 10 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN)

Załącznik nr 11 – Lista procedowanych zmian i oczekujących na wejście w życie przepisów prawa oświatowego dotyczących kształcenia zawodowego

Załącznik nr 12 – Lista 141 zawodów szkolnictwa branżowego

Załącznik nr 13a – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer klasy 4-8 szkoły podstawowej

Załącznik nr 13b – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer młodzież i dorośli

Załącznik nr 13c – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich klasy 4-8 szkoły podstawowej

Załącznik nr 13d – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Technik usług fryzjerskich młodzież i dorośli

Załącznik nr 13e – Modelowa koncepcja informacji zawodoznawczej – Fryzjer/Technik usług fryzjerskich – quizy i filmy

Załącznik nr 13 f – Wymagania techniczno-merytoryczne informacji zawodoznawczej

Załącznik nr 14a – Standardy technologiczne ZPE – Standardy dostępności

Załącznik nr 14b – Standardy technologiczne ZPE – Repozytorium Treści Audiowizualnych

Załącznik nr 14c – Standardy technologiczne ZPE – Dokumentacja techniczna dla programistów WOMI

Załącznik nr 14d – Standardy technologiczne ZPE – Zaawansowane alternatywy statyczne WOMI

Załącznik nr 14e – Standardy technologiczne ZPE – Standard techniczno-graficzny

Załącznik nr 15 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy)