Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego

27 lut 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego pod kątem: rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

Termin naboru wniosków

od 31 marca 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

I runda: od 31 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 17 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 30 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 11 maja 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł w podziale na obszary:

  1. Obszar I: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi (z uwzględnianiem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski). Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 552 000,00 zł.
  2. Obszar II: przedmioty humanistyczne i artystyczne. Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 788 000,00 zł.
  3. Obszar III: przedmioty matematyczne. Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 440 000,00 zł.
  4. Obszar IV: przedmioty przyrodnicze. Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 620 000,00 zł.
  5. Obszar V: języki obce (II etap edukacyjny z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski). Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 200 000,00 zł.
  6. Obszar VI: języki obce III etap edukacyjny (obszar III etap edukacyjny – LO TECH szkoła branżowa I i II stopnia z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski). Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 400 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.

Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie spełniało standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych narzędzi edukacyjnych, zgodnych ze standardami dydaktyczno–merytorycznymi, techniczno-graficznymi, funkcjonalnymi oraz dostępności, a także z innymi wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu, w tym zgodnymi z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającymi wszystkie kryteria opisane w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.narzedzia@men.gov.pl

Regulamin

Aktualizacja REGULAMINU

Zestawienie zmian

REGULAMIN

Załączniki

AKTUALIZACJA Załącznika nr 18 Lista szkół ćwiczeń utworzonych w ramach konkursu w ramach konkursów pn. „Wsparcie tworzenia szkół ćwiczeń” (nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 oraz POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19) oraz szkół współpracujących.

Załącznik nr 19 Procedura zamieszczania zestawów narzędzi edukacyjnych

Załącznik_nr_1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER;

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER;

Załącznik nr 3– Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny;

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności;

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności;

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP;

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami;

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2020 r.;

Załącznik nr 9– Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER;

Załącznik nr 10 – Wymagania kwalifikacyjne członków zespołu gwarantującego sprawny przebieg prac nad opracowaniem zestawów narzędzi edukacyjnych;

Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy);

Załącznik nr 12 Zestawienie przyporządkowania przykładowych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych do poszczególnych przedmiotów, a także zakres przedmiotowy zadań do realizacji w ramach danego obszaru;

Załącznik nr 13 Harmonogram przekazywania narzędzi edukacyjnych wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych;

Załącznik nr 14 – Standard merytoryczno-dydaktycznym;

Załącznik nr 15 – Standard funkcjonalny;

Załącznik nr 16  – Standard dostępności;

Załącznik nr 17  – Standard techniczno-graficznym;

Załącznik nr 18 – Lista szkół ćwiczeń utworzonych w ramach konkursu w ramach konkursów pn. „Wsparcie tworzenia szkół ćwiczeń” (nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 oraz POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19) oraz szkół współpracujących.