Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

31 maj 2016

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16
Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Typ operacji: Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Termin naboru wniosków
od 30 czerwca 2016 r. do 19 sierpnia 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 16 800 000 zł.
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
Maksymalna wartość projektu to 5 600 000 zł.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu mogą być:

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu
Konkurs ma zapewnić przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.lowe@men.gov.pl

Z dniem 28 lipca 2016 r. Regulamin konkursu został na wniosek Wnioskodawców doprecyzowany w następującym zakresie:

  1. Dopuszczenie możliwości opisu założeń modelu funkcjonowania LOWE oraz opisu metodologii doboru organów prowadzących do projektu w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Regulaminu – wprowadzono dodatkowy zapis w Rozdziale I (Informacje ogólne) w pkt 6 oraz w Rozdziale II (Wymagania konkursowe) w pkt 3.1 i 3.2.
  2. Aktualizację listy załączników do Regulaminu konkursu poprzez wprowadzenie nowego załącznika nr 19 Wzór opisu założeń modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz opis metodologii doboru organów prowadzących do projektu.
  3. Dostosowanie ogólnych kryteriów merytorycznych do wartości projektu poprzez wprowadzenie w rozdziale V (Wybór projektów) w pkt. 3.5 zapisu dot. oceny ryzyka.
  4. Dokonanie poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu nie wpływa na treść Regulaminu.

Załączniki:

Regulamin konkursu – aktualizacja z dnia 28 lipca 2016

Regulamin konkursu- wersja z dnia 31 maja 2016

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Instrukcja użytkowania Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach POWER 2014-2020

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER 2014-2020

Załącznik nr 5 Wzór umowy

Załącznik nr 6 wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER

Załącznik nr 11 Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER

Załącznik nr 12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 13 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Załącznik nr 14 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Załącznik nr 15 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Załącznik nr 16 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik nr 17_Roczny Plan Działania 2016

Załącznik nr 18 Wykaz maksymalnych stawek

Załącznik nr 19 – Wzór opisu założeń modelu

Załącznik nr 19 – Wzór opisu założeń modelu (wersja edytowalna)