Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych

31 maj 2016

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16

Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Monitorowanie losów absolwentów

Termin naboru wniosków
od 30 czerwca 2016 r. do 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 6 694 097 PLN .
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu mogą być:

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub
w partnerstwie.

Przedmiot konkursu
W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden projekt, w ramach którego zostaną przeprowadzone dwie edycje monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących:

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.monitorowanielosow@men.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1- Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach POWER 2014-2020

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 10– Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 11 Wykaz usług zrealizowanych przez Wnioskodawcę

Załącznik nr 12 Wykaz osób przewidzianych do realizacji projektu

Załącznik nr 13 Wykaz usług potwierdzających spełnianie kryteriów premiujących

Załącznik nr 14 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 15 Roczny Plan Działania na rok 2016

Załącznik nr 16 Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta