Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

29 sty 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

  1. wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych, włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK),
  2. przygotowanie kadry asystentów uczniów,
  3. pilotaż finansowania usług asystenckich.

Termin naboru wniosków

od 29 lutego 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Pierwsza runda naboru:

od 29 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 24 471 744,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Kto może składać wnioski

Beneficjentem (Grantodawcą) jest podmiot posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu:

dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Beneficjent lub partner do realizacji projektu zaangażuje kadrę posiadającą doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów grantowych.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Ponadto, celem konkursu jest włączenie kwalifikacji „asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK, jak również przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. W ramach projektu beneficjent (Grantodawca) w otwartym naborze udzieli jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym i fizycznym będącym organami prowadzącymi szkoły/przedszkola, które posiadają oddziały ogólnodostępne, granty na zatrudnienie minimum 640 osób, wykonujących zadania asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.asystent@men.gov.pl

Regulamin:

Regulamin_Konkursu

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego POWER

Załącznik nr 2 wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projekty grantowe

Załącznik nr 8 Roczny Plan Działania 2020

Załącznik nr 9a zestawienie standardów i cen dla beneficjenta

Załącznik nr 9b Zestawienie cen i standardów Asystent

Załącznik nr 10 Asystent Dziecka Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (ASPE) – standard pracy i profil kompetencyjny

Zalacznik_nr_11_Ramowe_programy_szkolen_ASPE

Załącznik nr 12 Minimalny zakres procedur dotyczących realizacji projektu grantowego

Załącznik nr 13 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Pzp