Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

28 kw. 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków
od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 23 458 400,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt dla każdego z 16 województw.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto                o zasięgu, co najmniej wojewódzkim.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę
lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” wyłącznie dla jednego z 16 województw.       Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dane województwo w regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Punkt kontaktowy: konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7- Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 12 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 13 – Zestawienia standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 13a – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN)

Załącznik nr 14 – Wzór raportu z przeprowadzonego procesu wspomagania

Załącznik nr 15 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów realizujących szkolenia i doradztwo w konkursie POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17

Załącznik nr 16 – Deklaracja współpracy

Załącznik nr 17 – Karta zgłoszenia jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu w ramach projektu konkursowego

Załącznik nr 18 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (gminy wiejskie)

Załącznik nr 19 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (gminy miejskie i miejsko-wiejskie)

Załącznik nr 20 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (powiaty)

Załącznik nr 21 – Przykładowe scenariusze do programów

Załącznik nr 22 – Plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół/placówek