Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja

2 mar 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja

(dotyczy 7 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego)

 

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych
w procesie rozwijania  u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków
od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 9 396 800,00 PLN
(maksymalna wartość dofinansowania podzielona na 7 województw)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy
z 7 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym, co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu, co najmniej wojewódzkim

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć wdrożenia programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” wyłącznie dla jednego z 7 województw.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18.

Punkt kontaktowy: konkurs.pracownicyjst@men.gov.pl

Regulamin – zmiana 11.04.2019 (wersja aktualna)

Regulamin – zmiana 19.07.2018 r.

Regulamin – zmiana 27.04.2018 r.

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6- Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (wersja archiwalna)

Załącznik _nr_10_Wzór_umowy_o_dofinansowanie wraz z załącznikami (wersja aktualna)

Załącznik nr 11 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik nr 12 – Zestawienie standardów i ceny rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (wersja archiwalna)

Załącznik_ nr_12 – Zestawienie_standardów_i_cen_rynkowych wybranych wydatków w_ramach_PO WER (wersja aktualna)

Załącznik nr 13 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN)

Załącznik nr 14 – Wzór raportu z przeprowadzonego procesu wspomagania

Załącznik nr 15 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów realizujących szkolenia i doradztwo w konkursie POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18

Załącznik nr 16 – Deklaracja współpracy w związku z przystąpieniem do projektu konkursowego

Załącznik nr 17 – Karta zgłoszenia jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu w ramach projektu konkursowego

Załącznik nr 18 – Program szkoleniowo- doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie, powiaty)- cz. I

Załącznik nr 19 – Przewodnik metodyczny po programie szkoleniowo-doradczym wraz z wybranymi · scenariuszami zajęć- cz. II

Załącznik nr 20 – Wdrożone praktyki samorządowe w zakresie kompleksowego wspomagania szkół/placówek – cz. III

Załącznik_nr_21- Wzór_planu_rozwoju_lokalnej_oświaty_oraz_wspomagania_szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów (wersja aktualna)

Załącznik nr 21 – Wzór planu rozwoju lokalnej oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (wersja archiwalna)

Załącznik nr 22 – Wzór Wykazu szkół/placówek objętych procesowym wspomaganiem w ramach projektu konkursowego