Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy)

28 lip 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków
od 31 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 67 546 700,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy
z 16 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.dyrektorzy@men.gov.pl

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 CZĘŚĆ I – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 14 CZĘŚĆ II – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych (trener, doradca, moderator)

Załącznik nr 15 – Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik nr 16 – Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik nr 17 – Materiały szkoleniowe: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Załącznik nr 18 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów i doradców