Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

5 mar 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

 (dotyczy 32 branż)

 

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika

c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego

d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu

Termin naboru wniosków
od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 17 231 000,00  PLN
(maksymalna wartość dofinansowania podzielona na 32 branże)

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdą
z 32 branż określonych w regulaminie konkursu.

 

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu mogą być podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą być przedsiębiorcy lub pracodawcy,  partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż, wymienionych w pkt. 1.4 niniejszego regulaminu.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt, dla każdej z grup zawodów ujętych w danej branży, określonych w regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18.

Punkt kontaktowy: konkurs.pnz@men.gov.pl

 

Regulamin – zmiana 11.12.2018 r.

Regulamin – zmiana 31.10.2018 r.

Regulamin – zmiana 26.09.2018 r.

Regulamin – zmiana 30.05.2018 r.

Regulamin – zmiana 18.05.2018 r.

Regulamin – zmiana 24.04.2018 r.

Regulamin – zmiana 29.03.2018 r.

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 10a – Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe

Załącznik nr 11 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik nr 12 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 13 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 14 – Podział 32 branż na grupy zawodów i zawody oraz wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże (dane według SIO na rok szkolny 2017/2018)

Załącznik nr 15 – Wykaz centrów kształcenia praktycznego oraz centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, prowadzących kształcenie zawodowe w poszczególnych zawodach danej branży w roku szkolnym 2017/2018