Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin konkursu – zmiana 13.06.2017 r.

13 cze 2017

 

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) ogłoszonego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie wyboru projektów na lata 2014 – 2020 (wersja z 6 marca br. obowiązująca od 30 marca br.) oraz wynikającą z niej koniecznością aktualizacji procedur wyboru projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) do Regulaminu konkursu zostały wprowadzone zmiany zgodne z aktualną wersją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 1.7 z 24 kwietnia 2017 r.).

Ponadto dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowy zakres zmian w Regulaminie konkursu planowanego do realizacji w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17).

  1. Doprecyzowano wyjaśnienia skrótów i pojęć: UP, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności.
  2. Rozdział 4 – Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców – dostosowano zapisy zgodnie ze zmienionym Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój :
    a)      podrozdział 4.1 Regulaminu – Procedura uzupełniania i poprawiania złożonego wniosku o dofinansowanie;

b)      podrozdział 4.2 Regulaminu – Komisja Oceny Projektów (KOP);

c)       podrozdział 4.3 Regulaminu – Ocena formalna;

d)      podrozdział 4.4.2 Regulaminu – Ogólne kryteria horyzontalne;

e)      podrozdział 4.4.3 Regulaminu – Kryteria merytoryczne;

f)       podrozdział 4.5 Regulaminu – Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów;

g)      podrozdział 4.6 Regulaminu (poprzednio podrozdział 4.4.4) – Negocjacje;

h)      podrozdział 4.7 Regulaminu (poprzednio podrozdział 4.7) – Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu.

3. Zmodyfikowano wzory kart oceny: formalnej i merytorycznej .
4. Wprowadzono przykładowy wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (załącznik nr 7).
5. Zmodyfikowano wzory oświadczeń o bezstronności (załączniki nr 8 i 9, w zmienionej wersji załączniki nr 9 i 10).
6. Wprowadzono wzór Wykazu szkół/placówek objętych procesowym wspomaganiem w ramach projektu konkursowego (załącznik nr 24).
7. Zwiększono maksymalną liczbę osób delegowanych z poszczególnych typów JST do uczestnictwa w szkoleniach.
8. Zmodyfikowano przykładowy plan działania beneficjenta w projekcie konkursowym.
9. Zmodyfikowano zapisy podrozdziału 6.2 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy.
10. Zamieszczono aktualną wersję dokumentu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 3).
11. Zamieszczono aktualną wersję dokumentu Roczny Plan Działania na 2017 r.
12. Dokonano poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu, co nie wpływa na zakres merytoryczny Regulaminu.

 

Regulamin konkursu – zmiana 13.06.2017 r.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji wniosku

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 14a – Zestawienie standardu i cen dla konkursu

Załącznik nr 15 – Wzór raportu z przeprowadzonego procesu wspomagania

Załącznik nr 16 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów

Załącznik nr 17 – Deklaracja współpracy

Załącznik nr 18 – Karta zgłoszenia jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu w ramach projektu konkursowego

Załącznik nr 19 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (gminy wiejskie)

Załącznik nr 20 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (gminy miejskie i miejsko-wiejskie)

Załącznik nr 21 – Program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej i pracowników operacyjnych JST (powiaty)

Załącznik nr 22 – Przykładowe scenariusze do programów

Załącznik nr 23 – Wzór planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół

Załącznik nr 24 – Wzór wykazu szkół objętych procesem wspomagania