Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty

30 mar 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania  u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu – następujących grup adresatów:

Projekty konkursowe mogą być realizowane w 3 wariantach:

Wariant A – dedykowany tylko dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych,

Wariant B – dedykowany tylko pracownikom JST odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych w jednostkach,

Wariant AB – adresowany do obu ww. grup.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania alokacji w ramach konkursu. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

I runda: od 30 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 21 maja 2020 r. od godz. 9.00 do 8 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 15 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym regulaminie konkuru

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 46 750 000,00 PLN.

W ramach konkursu do dofinansowania wybierane będą projekty aż do wyczerpania alokacji na konkurs.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Konieczne jest wniesienie przez Beneficjenta wkładu własnego w wysokości minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu, zgodnie z SZOOP.

Instytucja właściwa dla konkursu

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Edukacji Narodowej

z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.dyrektorzy@men.gov.pl

Regulamin

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2020 r.

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 10 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN)

Załącznik nr 11 – Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy)

Załączniki do Wariantu A:

Załącznik nr 12a – Ramowy program szkoleniowo-doradczy dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik nr 12b – Pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Załącznik 12c – Zasady prowadzenia doradztwa dla dyrektorów szkól/przedszkoli

Załączniki do Wariantu B:

Załącznik nr 13a – Wzór raportu z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkole/placówce

Załącznik nr 13b – Deklaracja współpracy w związku z przystąpieniem do projektu konkursowego

Załącznik nr 13c – Karta zgłoszenia jednostki samorządu terytorialnego do udziału w szkoleniu  w ramach projektu konkursowego

Załącznik nr 13d –  Program szkoleniowo- doradczy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego· (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie, powiaty)

Załącznik nr 13e – Przewodnik metodyczny po programie szkoleniowo-doradczym wraz z wybranymi

Załącznik nr 13f – Wdrożone praktyki samorządowe w zakresie kompleksowego wspomagania szkół/placówek

Załącznik nr 13g – Wzór planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół /placówek w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/ wzór planu  rozwoju  oświaty oraz wspomagania szkół