Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

30 kw. 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji:

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym:

a. przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń,

b. przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej,

d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń.

Termin naboru wniosków
od 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 43 127 908,80 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.
Punkt kontaktowy: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

 

Regulamin – zmiana 27.06.2019 r. (aktualny)

Regulamin –  zmiana 14.05.2019 r.

Regulamin – zmiana 25.03.2019 r. 

Regulamin – zmiana 11.01.2019 r. 

Regulamin – zmiana 7.11.2018 r.

Regulamin – zmiana 11.10.2018 r.

Regulamin –  zmiana 16.08.2018 r.

Regulamin – zmiana 9.07.2018 r.

Regulamin – zmiana 28.06.2018 r.

Regulamin – zmiana 14.06.2018 r.

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_szkoła_ćwiczeń

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 2 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik _nr_7_Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (wersja aktualna)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (wersja archiwalna nr 1)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (wersja archiwalna nr 2)

Załącznik nr 8 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik_ nr_9 – Zestawienie standardów cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (wersja aktualna)

Załącznik nr 9 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (wersja archiwalna)

Załącznik nr 10 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez Instytucję Pośredniczącą MEN (IP MEN)

Załącznik nr 11 – Model szkoły ćwiczeń (wersja archiwalna)

Załącznik nr 11 – Model szkoły ćwiczeń (wersja aktualna)

Załącznik nr 12 – Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń

Załącznik nr 13 – Lista miast średnich

Załącznik nr 14 – Lista miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze

Załącznik nr 15 – Zasady współpracy szkoły ćwiczeń z instytucjami wspomagania, innymi szkołami, szkołami wyższymi