Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego (nadzór II)

31 lip 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17
Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty
Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków
od 31 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 2 392 107,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs organizowany jest w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

Celem konkursu jest objęcie szkoleniami 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego. Działanie to będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.nadzor@men.gov.pl 

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów;

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020;

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER;

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER;

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER;

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER;

Załącznik nr 8- Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny;

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności;

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności;

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP;

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami;

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.;

Załącznik nr 14 CZĘŚĆ I – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta;

Załącznik nr 14 CZĘŚĆ II – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych (trenerzy);

Załącznik nr 15 – Ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty;

Harmonogram szkolenia – I ZJAZD

Harmonogram szkolenia – II ZJAZD

Załącznik nr 16 – Materiały szkoleniowe opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty;

Materiały szkoleniowe – Moduł I

Materiały szkoleniowe – Moduł II

Materiały szkoleniowe – Moduł III

Materiały szkoleniowe – Moduł IV

Załącznik nr 17 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów.