Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (Wspomaganie II)

24 sie 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).

Terminy naboru wniosków

I runda: od 27 września 2017 r. do 22 października 2017 r.
II runda: od 23 października 2017 r. do 12 listopada 2017 r.
III runda: od 13 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r.
IV runda: od 4 grudnia 2017 r. do 21 grudnia 2017 r.
V runda: od 22 grudnia 2017 r. do 14 stycznia 2018 r.
VI runda: od 15 stycznia 2018 r. do 4 lutego 2018 r.
VII runda: od 5 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.
VIII runda: od 26 lutego 2018 r. do 11 marca 2018 r.
IX runda: od 12 marca 2018 r. do 25 marca 2018 r.
X runda: od 26 marca 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r.
XI runda: od 9 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00
XII runda: od 23 kwietnia 2018 r. od godziny 12.01 do 14 maja 2018 r. do godziny 12.00
XIII runda: od 14 maja 2018 r. od godziny 12.01 do 28 maja 2018 r. do godziny 12.00
XIV runda: od 28 maja 2018 r. od godziny 12.01 do 11 czerwca 2018 r. do godziny 12.00

XV runda: od 11 czerwca 2018 r. od godziny 12.01 do 2 lipca 2018 r. do godziny 12.00

XVI runda: od 2 lipca 2018 r. od godziny 12.01 do 23 lipca 2018 r. do godziny 12.00

XVII runda: od 23 lipca 2018 r. od godziny 12.01 do 13 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00

XVIII runda: od 7 stycznia 2019 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2019 r. do godziny 12.00

XIX runda: od 21 stycznia 2019 r. od godziny 12.01 do 4 lutego 2019 r. do godziny 12.00

 

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 3% kosztów ogółem projektu

Kto może składać wnioski

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz.1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl 

Regulamin_zmiana_23.11.2018

Regulamin- zmiana 11.06.2018 r.

Regulamin – zmiana 5.04.2018 r.

Regulamin – zmiana 20.02.2018 r.

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 12a – Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 15 – Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 16(1) – 16(16) – Ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”:

Załącznik nr 16 (1) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania przedszkoli w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci

Załącznik nr 16 (2) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się I etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (3) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się II etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (4) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się III etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (5) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów I etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (6) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów II etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (7) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów III etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (8) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych I etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (9) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych II etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (10) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych III etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (11) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów I etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (12) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów II etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (13) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w nauczaniu przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów III etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (14) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wychowaniu uczniów i kształtowaniu u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej I etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (15) – Ramowy program szkoleń w zakresie wspomagania szkół w wychowaniu uczniów i kształtowaniu u nich postaw innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej II etap edukacyjny

Załącznik nr 16 (16) – Ramowy program szkolenia w zakresie wspomagania szkół w wychowaniu uczniów i kształtowaniu u nich postaw innowacyjności, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej III etap edukacyjny

Załącznik nr 17 – Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów realizujących szkolenia i doradztwo