Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie – PDG

28 lut 2017

Uprzejmie informujemy, że IP MEN wydłużyła termin składania wniosków w ramach konkursu

nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/17 do 12 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/17

Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Termin naboru wniosków
od 31 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 10 obszarów zawodowych.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dwa materiały do nauczania PDG w kształceniu zawodowym.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar wskazany w regulaminie konkursu.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Punkt kontaktowy: konkurs.pdg@men.gov.pl

Regulamin – zmiana 12 maja 2017 r.

Opis zmian w Regulaminie konkursu

Regulamin konkursu PDG

Załączniki do Regulaminu konkursu PDG:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7- Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 12 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 13 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 14a – Dokumentacja formatu źródłowego epXML

Załącznik nr 14b – Dokumentacja formatu źródłowego epCollXML

Załącznik nr 14 c – Repozytorium treści audiowizualnych

Załącznik nr 14 d – Zaawansowane alternatywy statyczne WOMI

Załącznik nr 14 e – Dokumentacja techniczna dla programistów WOMI

Załącznik nr 14 f – Dokumentacja formatów źródłowych zadań interaktywnych

Załącznik nr 15 – Podział obszarów zawodowych na grupy zawodów, branże, zawody, kwalifikacje i moduły

Załącznik nr 15 – aktualizacja