Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego (JOZ)

30 cze 2016

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16

Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji:

Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego

Termin naboru wniosków
od 31 lipca 2016 r. do 9 września 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 17 358 000,00 PLN .
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 10 obszarów zawodowych.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu mogą być:

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu języka obcego zawodowego wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar kształcenia z języka obcego zawodowego wskazany w regulaminie konkursu. Ponadto z podziałem tym muszą być również zgodne maksymalne wartości przeznaczone w ramach projektu na opracowanie e-zasobów dla grup zawodów, co powinno zostać klarownie wskazane w treści wniosku o dofinansowanie. Obszar kształcenia z języka obcego zawodowego, dla którego opracowane e-zasoby należy uwzględnić w tytule projektu w pkt. 1.6 wniosku.

W konkursie e-zasoby dla danego obszaru języka obcego zawodowego mogą być opracowane wyłącznie raz. Dlatego w ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.joz@men.gov.pl

 

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu
nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16

Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego
ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

 

Regulamin konkursu został na wniosek Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz departamentu merytorycznego MEN doprecyzowany w następującym zakresie:

Regulamin konkursu JOZ – aktualnie obowiązująca (tj. od dnia 29.07.2016 r.)

Regulamin konkursu obowiązujący do dnia 28.07.2016 r.

Dodatkowe informacje:   Wskazówki techniczne do zamieszczania e-zasobów JOZ

                                                   Najczęściej zadawane pytania do konkursu JOZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Roczny Plan Działania na 2016 r.

Załącznik nr 3 Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców beneficjentów

Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 5 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 12- Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 Podział obszarów zawodowych na zawody, kwalifikacje i moduły

Załącznik nr 14a Wymagania techniczne dla materiałów audiowizualnych wprowadzanych do Repozytorium Treści platformy epodreczniki.pl

Załącznik nr 14b Dokumentacja techniczna dla zew. dostawców, programistów Wieloformatowych Obiektów Multimedialnych i Interaktywnych (WOMI)

Załącznik nr 15-Zestawienie standardu i maksymalnych cen w zakresie wybranych wydatków finansowanych w ramach PO WER przygotowane przez Instytucję Pośredniczącą MEN