Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne)

29 sie 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17

Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne)

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji:

Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom

Termin naboru wniosków
od 30 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi : 52 687 200,00 PLN

Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%
(ze środków UE i środków budżetu państwa)
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma dziesięć projektów – jeden, najwyżej oceniony projekt, w ramach każdej z 10 grup e-materiałów dotyczących 10 przedmiotów określonych w Regulaminie konkursu. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na daną grupę e-materiałów.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie rozszerzonym, w szkołach kończących się egzaminem maturalnym, do następujących przedmiotów:

Powyższe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i wpieranych w ramach PO WER. Ponadto będą uzupełniały e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Opracowane w ramach konkursu e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

Punkt kontaktowy: konkurs.lekcjemultimedialne@men.gov.pl

Regulamin konkursu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 – Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

Załącznik nr 15 – Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 16 (a-j) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów do 10 przedmiotów (fizyka, chemia, biologia, geografia, język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka):

Załącznik nr 16 (a) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – fizyka
Załącznik nr 16 (b) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – chemia
Załącznik nr 16 (c) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – biologia
Załącznik nr 16 (d) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – geografia
Załącznik nr 16 (e) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – język polski
Załącznik nr 16 (f) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – historia
Załącznik nr 16 (g) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – filozofia
Załącznik nr 16 (h) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – wiedza o społeczeństwie
Załącznik nr 16 (i) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – matematyka
Załącznik nr 16 (j) – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów – informatyka

Załącznik nr 17 – Standard funkcjonalny e-materiałów

Załącznik nr 18 – Standard dostępności e-materiałów

Załącznik nr 19 – Standard techniczno-graficzny (techniczno – artystyczny) e-materiałów

Załącznik nr 20 – Koncepcja e-materiałów do przedmiotów humanistycznych na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie)

Załącznik nr 21 – Koncepcja e-materiałów do przedmiotów przyrodniczych na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym (fizyka, chemia, biologia, geografia)

Załącznik nr 22 – Koncepcje e-materiałów do matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym

Załącznik nr 23 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym dla uczniów słabo widzących i niewidomych

Załącznik nr 24 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego na poziomie rozszerzonym w szkołach kończących się egzaminem maturalnym dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Załącznik nr 25 – Procedury współpracy beneficjentów konkursowych z ekspertami projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Załącznik nr 26 – Szczegółowa interpretacja w zakresie stosowania standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 w interaktywnych treściach edukacyjnych

Załącznik nr 27 (a-j) – Kontent lekcji multimedialnych:

Załącznik nr 27 (a) – Kontent lekcji multimedialnych – fizyka
Załącznik nr 27 (b) – Kontent lekcji multimedialnych – chemia
Załącznik nr 27 (c) – Kontent lekcji multimedialnych – biologia
Załącznik nr 27 (d) – Kontent lekcji multimedialnych – geografia
Załącznik nr 27 (e) – Kontent lekcji multimedialnych – język polski
Załącznik nr 27 (f) – Kontent lekcji multimedialnych – historia
Załącznik nr 27 (g) – Kontent lekcji multimedialnych – filozofia
Załącznik nr 27 (h) – Kontent lekcji multimedialnych – wiedza o społeczeństwie
Załącznik nr 27 (i) – Kontent lekcji multimedialnych – informatyka
Załącznik nr 27 (j) – Kontent lekcji multimedialnych – matematyka