Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

25 lut 2021

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21

Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami

Termin naboru wniosków

od 31 marca 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 31 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00

II runda: od 16 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 52 000 000,00 PLN i została podzielona na 16 obszarów (województw). Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne obszary (województwa):

1.         Maksymalna wartość projektu dla województwa dolnośląskiego:

       3 509 200,41 PLN

2.         Maksymalna wartość projektu dla województwa kujawsko-pomorskiego:

       2 619 882,48 PLN

3.         Maksymalna wartość projektu dla województwa lubelskiego:

       3 068 237,59 PLN

4.         Maksymalna wartość projektu dla województwa lubuskiego:

       1 313 925,35 PLN

5.         Maksymalna wartość projektu dla województwa łódzkiego:

       3 153 732,71 PLN

6.         Maksymalna wartość projektu dla województwa małopolskiego:

       5 190 380,64 PLN

7.         Maksymalna wartość projektu dla województwa mazowieckiego:

       7 585 261,30 PLN

8.         Maksymalna wartość projektu dla województwa opolskiego:

       1 453 517,08 PLN

9.         Maksymalna wartość projektu dla województwa podkarpackiego:

       3 361 999,42 PLN

10.      Maksymalna wartość projektu dla województwa podlaskiego:

       1 509 848,12 PLN

11.      Maksymalna wartość projektu dla województwa pomorskiego:

       3 100 413,67 PLN

12.      Maksymalna wartość projektu dla województwa śląskiego:

       5 431 114,70 PLN

13.      Maksymalna wartość projektu dla województwa świętokrzyskiego:

       1 851 065,36 PLN

  14.       Maksymalna wartość projektu dla województwa warmińsko-  mazurskiego:

       1 936 384,12 PLN

15.      Maksymalna wartość projektu dla województwa wielkopolskiego:

       4 820 354,03 PLN

   16.       Maksymalna wartość projektu dla województwa  zachodniopomorskiego:

       2 094 683,04 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 16 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 16 obszarów (województw).

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli – podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), właściwe dla danego województwa.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Punkt kontaktowy: konkurs.edukacjawlaczajaca@mein.gov.pl

Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji i Nauki
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Regulamin konkursu z dnia 26.03.2021 r. -aktualnyPobierz
Regulamin konkursu z dnia 25.02.2021 r.– archiwalnyPobierz

Spis załączników

Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego POWERPobierz
Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacjęPobierz
Załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka Komisji Oceny ProjektówPobierz
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Organizującej Konkurs o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia ekperta o bezstronnościPobierz
Załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPPobierz
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie wersja z dnia 26.03.2021 r. – aktualnyPobierz
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie – wersja archiwalnaPobierz
Załącznik nr 8 Roczny Plan Działania na 2021 r.Pobierz
Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i ceny rynkowych wybranych wydatkówPobierz
Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy PzpPobierz
Załącznik nr 11 Model szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli wersja z dnia 26.03.2021 r. – aktualnyPobierz
Załącznik nr 11 Model szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli – wersja archiwalnaPobierz
Załącznik nr 12 Model szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) wersja z dnia 26.03.2021 r. – aktualnyPobierz
Załącznik nr 12 Model szkoleń i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) – wersja archiwalnaPobierz
Załącznik nr 13 Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego wersja z dnia 26.03.2021 r.Pobierz
Załącznik nr 13 Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego – wersja archiwalnaPobierz
Załącznik nr 14 Wymogi dotyczące szkoleń i doradztwaPobierz
Załącznik nr 15 Założenia testu i wytyczne dotyczącego jego przeprowadzeniaPobierz
Załącznik nr 16 Wzór formularza ewaluacjiPobierz