Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Dowiedz się jak przebiega kontrola projektu

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości.

Twój projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

  1. Weryfikacja wniosków o płatność – każdy złożony przez Ciebie wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;
  2. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Kontroli będzie podlegać dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;
  3. Kontrola uprzednia – może być prowadzona przed otrzymaniem informacji o wyborze projektu do dofinansowania, służy sprawdzeniu potencjału administracyjnego wnioskodawcy do realizacji projektu.
  4. Kontrola krzyżowa – realizowana będzie w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-13. Sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki; w kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i jesteś proszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
  5. Kontrola na zakończenie projektu – w ramach tej kontroli IP MEN sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;
  6. Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady sprawdzeniu podlega czy w projekcie nie zostały wprowadzone znaczące modyfikacje, które mogły mieć wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu, lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści, wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, albo z zaprzestania działalności produkcyjnej; w przypadku, gdy Twój wniosek przewiduje trwałość projektu lub rezultatów, po okresie realizacji projektu będziesz zobowiązany do przedkładania do Instytucji Pośredniczącej, na koniec każdego kwartału kalendarzowego, dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości projektu lub rezultatów;
  7. Inne kontrole – realizowane są na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.