Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi

Gdzie szkoła może uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego?

Odp. O środki na doposażenie szkół należy starać się w swoim Urzędzie Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Każdy region przygotował własną strategię rozwoju i wykorzystania funduszy unijnych w zakresie edukacji, tak więc szczegółowe informacje są dostępne w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich danego regionu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Gdzie można znaleźć rekomendacje dotyczące zakupu sprzętu komputerowego dla szkół?

Odp. Na stronie www.efs-archiwum.men.gov.pl został zamieszczony szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” oraz „Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów”:

link: Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi tik

Gdzie można znaleźć rekomendacje dotyczące wyposażenia pracowni przyrody w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych?

Odp. Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych to: opracowane przez Centrum Nauki Kopernik szczegółowy katalog wyposażenia dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych szczegółowe katalogi wyposażenia dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wykazy te znajdują się na stronie Wykaz wyposażenia pracowni przyrodniczych

Gdzie można znaleźć rekomendacje dotyczące wyposażenia pracowni w szkołach zawodowych?

Odp. Na stronie www.efs.mein.gov.p znajduje się szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów pod linkiem: www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni

Czy w ramach funduszy na lata 2014-2020 przeznaczono fundusze unijne, z których mogłyby korzystać fundacje, które chcą zakładać nowe przedszkola oraz szkoły?

Odp. Tego typu działania nie należą do zakresu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lecz będą realizowane w regionach za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Należy dowiedzieć się, czy w danym regionie zaplanowano kwoty na tego typu działania.

Czy Instytucja Pośrednicząca MEiN zorganizuje bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych?

Odp. Instytucja Pośrednicząca MEiN, będzie organizować bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące poszczególnych ogłaszanych konkursów. Zachęcamy do śledzenia strony www.efs-archiwum.men.gov.pl

Jestem dyrektorką wiejskiego przedszkola i bardzo zależy mi na tym, aby zapewnić jakieś atrakcje okolicznym dzieciom, chciałabym również uzyskać fundusze na rozwój samego przedszkola, ale nie wiem, które programy są dla nas odpowiednie?

Odp. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 fundusze europejskie na tego typu cele będą rozdysponowywane w regionach za pośrednictwem Urzędów Marszałkowskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Chciałbym uzyskać informację gdzie można pozyskać środki unijne na dofinansowanie budowy hali sportowo – rekreacyjnej przy szkole działającej na obszarze wiejskim? Celem tej budowy jest m.in. rozwój sportu, organizowanie widowisk teatralnych, zbiórek na cele charytatywne, zapewnienie uczniom i mieszkańcom szerokiego dostępu do wiedzy oraz rozrywek i kultury.

Odp. Inwestycje w szkole planuje i realizuje organ prowadzący – gmina. Gmina może starać się o dofinansowanie ze środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim. Instytucja pośrednicząca MEiN nie dysponuje środkami unijnymi na tego typu działania.

Gdzie można dowiedzieć się jakie konkursy będą ogłaszane w danym roku?

Odp. Informacje te odstępne są w Rocznym Planie Działania na dany rok i w harmonogramie naboru wniosków

Źródła finansowania projektów podnoszących kompetencje cyfrowe

Urzędy Marszałkowskie wykonujące zadania Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) na lata 2014-2020 dysponują pieniędzmi na:

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i jest dostępny na stronie www.efs-archiwum.men.gov.pl pod linkiem: wytyczne dla edukacji na lata 2014-2020;

Otrzymanie dofinansowania w ramach RPO jest możliwe na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek w tym zakresie.

Działania dotyczące wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty NIE MOGĄ być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia. Należy zapewnić, że zakupiony sprzęt, a także wiedza przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane do realizacji obowiązkowych zajęć szkolnych oraz, że ww. działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

Na stronie każdego z Urzędów Marszałkowskich, w zakładce dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, znajdują się dokumenty:

w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące projektów podnoszących kompetencje cyfrowe w danym województwie.

—————————————————————————-

W ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przewiduje się działania, których celem jest:

Przykładowe typy projektów PO WER: