Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

W trakcie realizacji projektu do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, który jest załącznikiem do umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą MEN, możesz wprowadzać zmiany. Zmiany muszą zostać zgłoszone IP MEN nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu. Po wprowadzeniu zmian we wniosku konieczne jest dokonanie aktualizacji dokumentu, oraz przekazanie go do akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Zmiany w projekcie są zgłaszane Instytucji Pośredniczącej w SL2014 oraz Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych.

Jeżeli chcesz dokonać zmian w budżecie projektu, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego są przesuwane środki, jak i do zadania, na które są przesuwane środki, nie musisz uzyskiwać zgody IP MEN. Pamiętaj jednak, że wskazana wartość procentowa środków odnosi się do kwot określonych we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy, oraz że przesunięcia nie mogą:

W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie, powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za pisemną zgodą Instytucji Pośredniczącej.