Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Poznaj proces podpisywania umowy

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma z Instytucji Pośredniczącej (IP MEN) potwierdzającego decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację projektu. IP MEN wskaże, jakie dokumenty należy zgromadzić do podpisania umowy oraz termin, w którym powinny zostać dopełnione niezbędne formalności.

Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od tego, jaki projekt realizujesz oraz jakiego rodzaju podmiot reprezentujesz. Wymaganą bazę w większości przypadków stanowią:

  1. Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (w tym aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON),
  2. Kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,
  3. Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznymi (np. składkami ZUS, podatkami). Dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (np. weksel, gwarancja bankowa, poręczenie).

Umowa o dofinansowanie opisuje zobowiązania i uprawnienia beneficjenta środków unijnych, zawiera także harmonogram realizacji projektu i jego budżet. Jej przedmiotem jest realizacja zaproponowanego przez Ciebie projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, który stanie się załącznikiem do umowy. Wszelkie ewentualne zmiany w umowie będą wymagały zatwierdzenia przez instytucję udzielającą wsparcia – IP MEN.