Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim

19 cze 2017

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17
Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty
Typ operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Termin naboru wniosków
od 20 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 9 647 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub
e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami
z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub
w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

W ramach niniejszego konkursu opracowane zostaną e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego – abstrakty lekcji w języku angielskim z e-podręczników przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotowe
e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych wpieranych w ramach PO WER i określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Ponadto powyższe abstrakty mają na celu uzupełnienie
e-materiałów i e-podręczników stworzonych i udostępnionych w ramach PO KL.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17.

Punkt kontaktowy: konkurs.abstrakty@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 11 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 12 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 13 – Roczny Plan Działania na 2017 r.

Załącznik nr 14 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 15 – Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu

Załącznik nr 16 – Standard merytoryczno-dydaktyczny e-materiałów w typie abstrakty

Załącznik nr 17 – Standard funkcjonalny e-materiałów w typie abstrakt

Załącznik nr 18 – Standard dostępności e-materiałów w typie abstrakt

Załącznik nr 19 – Standard edytorsko-graficzny (artystyczny) dla e-materiałów dydaktycznych w typie – abstrakt

Załącznik nr 20 – Standard techniczny e-materiałów w typie abstrakt

Załącznik nr 21 – Koncepcja i założenia merytoryczno-dydaktyczne do abstraktów lekcji w języku angielskim do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

Załącznik nr 22 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Załącznik nr 23 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów słabo widzących i niewidomych

Załącznik nr 24 – Koncepcja i założenia w zakresie dostępności e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących

Załącznik nr 25 – Procedury współpracy beneficjentów konkursowych z ekspertami projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Załącznik nr 26 – Szczegółowa interpretacja w zakresie stosowania standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 w interaktywnych treściach edukacyjnych