Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Potwierdź zgodę na zapis do Newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi „Newsletter MEN” jest Minister Edukacji Narodowej, ul. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: inspektor@men.gov.pl;
  • dane osobowe (adresy e-mail) będą zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter MEN” na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  • dane gromadzone w związku z realizacją usługi „Newsletter MEN” będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji w/w usługi, tj. odwołania zgody na przetwarzanie danych lub zakończenia realizacji tej usługi przez MEN;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi „Newsletter MEN”. Takie żądanie następuje poprzez kliknięcie w napis „
  • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji usługi „Newsletter MEN” nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  • podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter MEN”.