Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie o konkursie – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (wspomaganie)

28 paź 2016

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty

Typ operacji:

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).

Termin naboru wniosków
od 30 listopada 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 22 197 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%. W ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 5% kosztów ogółem projektu.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu mogą być:

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który:

  1. posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591),
  2. posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 1 projektu o zasięgu ponadregionalnym lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwo dla nauczycieli i specjalistów (pracowników systemu oświaty) w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
oraz
• w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Punkt kontaktowy: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Instrukcja użytkownika SOWA Beneficjenci v 3.0

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER 1.3 22.03.16

Załącznik nr 4 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik nr 5 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 9 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 10 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 11 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 12 Roczny Plan Działania na rok 2016

Załącznik nr 13 (część I) – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 13 (część II) – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 14 (1) – Ramowy program_eksperyment_I etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (2) – Ramowy program_eksperyment_II etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (3) – Ramowy program_eksperyment_III etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (4) – Ramowy program_eksperyment_IV etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (5) – Ramowy program_języki obce_I i II etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (6) – Ramowy program_języki obce_III etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (7) – Ramowy program_języki obce_IV etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (8) – Ramowy program_mat-przyr_I etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (9) – Ramowy program_mat-przyr_II etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (10) – Ramowy program_mat-przyr_III etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (11) – Ramowy program_mat-przyr_IV etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (12) – Ramowy program_kształtowanie postaw_I etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (13) – Ramowy program_kształtowanie postaw_II etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (14) – Ramowy program_kształtowanie postaw_III etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (15) – Ramowy program_kształtowanie postaw_IV etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (16) – Ramowy program_przedszkola

Załącznik nr 14 (17) – Ramowy program_TIK_I etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (18) – Ramowy program_TIK_II etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (19) – Ramowy program_TIK_III etap edukacyjny

Załącznik nr 14 (20) – Ramowy program_TIK_IV etap edukacyjny

Załącznik nr 15 Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów realizujących szkolenia i doradztwo