Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradztwo)

28 cze 2018

Ogłoszenie o konkursie
Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typ operacji: Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym: przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest zapewnienie wsparcia osób realizujących doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektów wybranych do dofinansowania przeprowadzone zostaną szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w oparciu o programy szkoleń opracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Termin naboru wniosków

od 30 lipca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 4 makroregionów. Konkurs podzielony jest na rundy. Terminy naborów określone są w regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs

Alokacja na konkursu wynosi 24 579 000,00 PLN w podziale na następujące obszary – makroregiony:

I. Makroregion – 5 980 000,00 PLN

II. Makroregion – 6 511 000,00 PLN

III. Makroregion – 5 438 000,00 PLN

IV. Makroregion – 6 650 000,00 PLN

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają 4 projekty – jeden najwyżej oceniony projekt z każdego makroregionu wskazanego powyżej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 100%.

Instytucja właściwa dla konkursu

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Edukacji Narodowej

z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18.

Punkt kontaktowy: konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu:

Załącznik nr 1 – Roczny Plan Działania na 2018 r.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 – Zestawienie standardu i maksymalnych cen rynkowych wybranych wydatków beneficjenta

Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik nr 7 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik nr 8 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 9 – Wymagania kwalifikacyjne dla osób prowadzących szkolenia w ramach projektu

Załącznik nr 10 – Lista instytucji, których pracownicy uczestniczyli w szkoleniu zrealizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. Przygotowanie  trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Załącznik nr 11 – Imienna lista miast średnich (255 miast, w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów)

Załącznik nr 12 – Imienna lista 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Załącznik nr 13 – Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 14 – Program szkolenia

Załącznik nr 14a – Program szkolenia moduł I

Załącznik nr 14b – Program szkolenia moduł II

Załącznik nr 14c – Program szkolenia moduł III

Załącznik nr 14d – Program szkolenia moduł IV

Załącznik nr 14e – Program szkolenia moduł V

Załącznik nr 14f – Program szkolenia moduł VI

Załącznik nr 14g – Program szkolenia moduł VII

Załącznik nr 14h – Program szkolenia moduł VIII

Załącznik nr 14i – Program szkolenia moduł IX

Załącznik nr 14j – Program szkolenia moduł X

Załącznik nr 14k – Program szkolenia moduł XI

Załącznik nr 14l – Program szkolenia moduł XII

Załącznik nr 14m – Program szkolenia moduł XIII